Gemeenteraad 19 december 2017

Op 20 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad 2017

Uitvoering RUP ‘Hees het dorp’ komt dichterbij

De gemeenteraad ging gisteren over tot de definitieve vaststelling van RUP ‘Hees het dorp’. Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil de stad de dorpskern van Hees rond de kerk en het parochiecentrum versterken. Het project omvat een kleinschalig woonproject voor jonge gezinnen, meer speelruimte aan de kinderopvang en de renovatie van de parochiezaal.

Schepen van ruimtelijke ordening Walter Bollen: “De buurt rond de Sint-Quintinuskerk staat bekend als het kloppend hart van Hees en dat wil de stad zo houden. Naast de renovatie en verbouwing van het parochiecentrum voorziet het RUP in de uitbreiding van het dorpsplein aan de kerk en een comfortabele parking ten westen van de parochiezaal. Een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied zal samen met het aanpalend woongebied worden gebruikt om een twaalftal huizen op te trekken.”

 

 

Dorpskern Grote-Spouwen gaat herinrichting tegemoet

De omgeving van de Pastorijstraat, de Grote-Spouwenstraat en een gedeelte van de Sapstraat wordt volgend jaar heraangelegd om de dorpskern van Grote-Spouwen duidelijker aan te geven en de schoolomgeving veiliger te maken. Het gaat daarbij zowel om wegen- en rioleringswerken als om groenaanleg.

“Om te beginnen wordt het kruispunt haakser aangelegd op een plateau met verhoogde boordstenen, hetgeen een snelheidsremmend effect heeft”, licht burgemeester Frieda Brepoels toe. “De hoofdparking verhuist van aan het standbeeld van het kalf naar de zone langs de ingang van de school, inclusief een doorsteek voor voetgangers richting school en het pad aan de achterkant van de kerk. De huidige parking wordt omgevormd tot een dorpsparkje, met wandelpad, zitbanken, bomen én 20 overloopparkeerplaatsen in het groen. De totale capaciteit stijgt zo van 36 naar 52 plaatsen.”

Voorts zal de zone worden voorzien van stoepen in kleiklinkers en komt er een duidelijke oversteekplaats aan de school. De bushalte wordt verhoogd zodat ze beter toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Tenslotte komt er in het hele projectgebied nieuwe riolering.  De werken worden geraamd op 744.890 euro inclusief btw. Bedoeling is dat de herinrichting rond de zomer van start gaat.

 

 

 

Stad, OCMW en az Vesalius zetten samen schouders onder bouw nieuw medisch centrum in Bilzen

Het is al langer bekend dat het az Vesalius een nieuw medisch centrum wil oprichten op de site van De Ganshof. Aangezien de stad en het OCMW Bilzen betrokken partij zijn, werd er in navolging van een voorakkoord een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Die werd gisteren goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het OCMW zal een zone van 3.790 m² ter beschikking stellen voor de realisatie van het centrum. De bebouwde oppervlakte (1.740 m²) wordt vervolgens in erfpacht gegeven aan het az Vesalius. Daarnaast zal het OCMW de kostprijs dragen van de boven- en ondergrondse parkeerfaciliteiten. Het OCMW kan hiervoor rekenen op een toelage van de stad. De bouw van het medisch centrum zelf is voor rekening van het az Vesalius. 

OCMW-voorzitter Luc Hendrikx: “Wij staan helemaal achter de plannen van het

az Vesalius om haar patiënten in de regio Bilzen dichter bij huis meer en kwalitatievere zorg aan te bieden. Vandaar ons besluit om de nodige gronden ter beschikking te stellen. Momenteel kunnen Bilzenaren met ernstige of zeer specifieke aandoeningen niet in hun eigen stad terecht voor de vereiste behandeling.”

“De realisatie van het nieuwe medisch centrum is een goede zaak want het gebouw waarin de polikliniek en de huisartsenwachtpost nu gevestigd zijn, heeft zijn beste tijd gehad”, vervolgt burgemeester Frieda Brepoels. “Het nieuwe centrum komt op de locatie waar vroeger De Villa stond. Doordat de dokters naar de patiënten komen, blijven die laatsten verplaatsingen bespaard. Dat zorgt voor meer comfort en veiligheid.”

Het ziekenhuis zal voorzien zijn van een operatiekwartier, een afdeling medische beeldvorming, een polikliniek en een cafetaria. Als alles volgens plan verloopt wordt de bouwvergunning tegen de zomer van 2018 aangevraagd.

 

 

OCMW en stad gaan akkoord met wijziging statuten az Vesalius

Het zorg- en ziekenhuislandschap staat voor belangrijke uitdagingen, gelet op de nadruk op netwerken en samenwerkingsverbanden. Met het oog op de toekomst zijn de statuten van het az Vesalius toe aan een update.

“De reden voor de wijziging is tweeledig”, verduidelijkt OCMW-voorzitter Luc Hendrikx. “Om te beginnen moeten de statuten worden aangepast aan het nieuwe OCMW-kader en aan het toekomstige Decreet Lokaal Bestuur. Ook de samenstelling en werkwijze van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur dienen te worden gemoderniseerd. Betrokkenheid en expertise zijn daarbij codewoorden.”

Anderzijds zijn de aanpassingen nodig omdat het ziekenhuis onlangs een internationaal kwaliteitslabel in de wacht sleepte. De accreditatie door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) brengt bepaalde eisen met zich mee. Inzake governance dienen bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen te worden bepaald. Het label van NIAZ staat voor deskundige en kwalitatieve zorg, een gewaarborgde veiligheid voor patiënten en medewerkers en een op verbetering gerichte bedrijfscultuur. Dat is duidelijk het geval in het az Vesalius, getuige de score van 97,9 procent op de criteria waaraan moest worden voldaan.

 

 

 

Stad engageert zich op vlak van eerstelijnszorg

In februari keurde de Vlaamse regering het vernieuwde decreet Lokaal Sociaal Beleid goed. Dat heeft betrekking op de hervorming van de eerstelijnszorg, waartoe o.a. huisartsen, apothekers en maatschappelijk werkers behoren. De realisatie van eerstelijnszones zal leiden tot een betere wisselwerking tussen de zorgverleners.

Vanuit het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid Oost Limburg wordt een aanvraag ingediend van eerstelijnszone Zuid Oost Limburg, met daarin de gemeenten Bilzen, Tongeren, Riemst, Hoeselt, Voeren en Herstappe.

Schepen van volksgezondheid Luc Hendrix: “De eerstelijnszone bestaat uit verplichte en optionele partners.  De stad en het Huis van het Kind Bilzen – Hoeselt vallen onder de verplichte partners. Samen met de welzijns- en gezondheidssector zullen we een gemeenschappelijke visie uitwerken en bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het project, namelijk de patiënt nóg centraler stellen. Tegelijk gaan we bekijken hoe vrijwilligers en mantelzorgers verdere ondersteuning te bieden.”

 

 

 

Bilzen stapt in interlokale vereniging omtrent nieuwe PWA-stelsel

Het Vlaamse Gewest wil een nieuwe invulling geven aan het PWA-stelsel onder de titel Wijk-werken. Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren hebben zich principieel akkoord verklaard om een structuur uit bouwen in het kader van het project. Dat gebeurt in de vorm van een interlokale vereniging. Die komt overeen met de – al bestaande – overeenkomst inzake de ‘regierol sociale economie’.

Opzet van het nieuwe stelsel blijft net zoals vroeger langdurig werkzoekenden te activeren door het aanbieden van tijdelijke werkervaring op lokaal niveau. Elk lid van de vereniging is verantwoordelijk voor zijn inbreng. Bilzen neemt de rol van trekkende gemeente op zich. Aangezien de vier gemeenten samen om en bij de 60.000 inwoners tellen, stelt de VDAB 1,2 VTE ter beschikking om een deel van de administratie en registratie te verzorgen. Dit gebeurt door drie wijk-werk bemiddelaars. Begin januari zal de VDAB een lijst van activiteiten bekendmaken die binnen het systeem van wijk-werken kunnen worden uitgevoerd en waarop de lokale besturen eventueel een afwijking kunnen vragen.

De gemeenteraad keurde gisteren de oprichting van de interlokale vereniging goed alsook het te hanteren tarief van de wijk-werkcheque. Meer bepaald is dat 7,45 euro per cheque.

 

 

Stad stimuleert gebruik European Disability Card

Op donderdag 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) officieel gelanceerd. De kaart kwam er op vraag van het Belgian en het European Disability Forum en wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Stad Bilzen wordt partner van dit project en zal het gebruik van de kaart stimuleren en promoten.

Schepen van gehandicaptenbeleid Luc Hendrix: “Personen met een beperking ervaren vaak moeilijkheden wanneer ze hun handicap moeten aantonen. Via de European Disability Card wordt het eenvoudiger om op een uniforme manier hun beperking te bewijzen. De kaart zorgt voor een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’ en geeft de houder ervan recht op een aantal voordelen op vlak van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. Dankzij de EDC wordt de privacy van de persoon in kwestie niet langer geschonden. Vroeger werd er al eens een medisch bewijsstuk gevraagd om de handicap aan te tonen. Dat is nu niet langer meer het geval.”

De EDC kwam er dankzij een samenwerking tussen vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. Iedereen die erkend is door of hulp krijgt van één van deze instellingen kan de kaart aanvragen. Naast België wordt de EDC erkend in nog zeven andere EU-lidstaten: Cyprus, Estland, Finland, Malta, Roemenië en Slovenië. Welke voordelen aangeboden worden, bepaalt elke deelnemende instantie voor zichzelf.

Burgemeester Frieda Brepoels: “We zetten als stad volop in op het vergroten van de participatie van personen met een handicap. Zij hebben recht op een aanbod op maat. Dankzij de EDC zetten we een stap verder en kunnen we voordelen toekennen op een officiële basis. Er zal bekeken worden hoe de diverse stadsdiensten de EDC kunnen hanteren en welke voordelen er aan de kaart gekoppeld zullen worden. Daarnaast gaan we lokale ondernemingen stimuleren om in het kader van een toegankelijk sport-, vrijetijds- en cultuuraanbod voordelen toe te kennen aan personen met een beperking. Het aanbod zal bekend gemaakt worden aan alle inwoners, met specifieke aandacht voor de personen met een handicap en hun mantelzorgers.”

 

 

 

Stad kent 8.750 euro aan toelages toe

Sociaal engagement verdient ondersteuning van de stad. De gemeenteraad keurde daarom in totaal 8.750 euro aan subsidies toe in het kader van sociale werking. De toelages komen toe aan liefdadigheidsinstellingen, sociale organisaties alsook instellingen voor personen met een handicap.

OCMW-voorzitter Luc Hendrix: “De stad kent jaarlijks toelages toe aan instellingen en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de Bilzenaren. Zij zijn namelijk onmisbaar voor het maatschappelijk weefsel van onze stad. In totaal kennen we dit jaar 8.750 euro toe aan 48 organisaties. De toelages worden verleend op basis van de maatschappelijke impact van de initiatieven. 3.750 euro wordt verdeeld onder 16 liefdadigheidsinstellingen, waaronder de Sint-Vincentiusvereniging, Welbi Bilzen, de Limburgse Mediclowns, het Gelo 1.000 km-team en Voedselbank Limburg. Nog eens 2.500 euro gaat naar 16 sociale organisaties, type Rode en Vlaamse Kruis, Palliatieve Zorgen Zuid-Oost Limburg, Thuiszorg Bilzen en vzw Incest Misbruik Limburg.”

Tenslotte maakt de stad een bedrag van 2.500 euro vrij voor 16 instellingen voor personen met een handicap, waaronder KVG Bilzen, de Zelfhulpgroep MS-patiënten Bilzen, de Mucovereniging en Mival Bilzen.

 

 

 

Nieuw reglement verhoogt gemeentelijke geboortepremie

Stad Bilzen kent alle ouders die in Bilzen wonen een aanvullende geboortepremie toe op het ogenblik van geboorte van het kind. De gemeenteraad keurde gisteren een reglement goed waarmee de premie voor het eerste en tweede kind verdubbelt van 25 naar 50 euro.

80% van de geboortes in Bilzen betreft een eerste of tweede kind. Het leek de stad dan ook gepast om de financiële tegemoetkoming op te trekken en het bedrag van de premie niet louter te laten afhangen van het aantal kinderen. Op dit moment bedraagt de gemeentelijke geboortepremie voor een eerste en tweede kind 25 euro, voor een derde kind 65 euro, voor een vierde 75 euro en voor een vijfde kind 90 euro. Voor een zesde en zevende kind worden respectievelijk 100 en 110 euro toegekend. Gezien er minder kinderen geboren worden, zal de premie voor het eerste en tweede kind vanaf 2018 opgetrokken worden naar 50 euro. De tegemoetkoming voor een derde kind blijft 65 euro en vanaf het vierde kind wordt een bedrag van 75 euro toegekend. De premie wordt uitbetaald in de vorm van cadeaukaarten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is