Gemeenteraad 3 oktober

Op 6 oktober 2017

Stad en Limburg.net maken afspraken rond nieuw recyclagepark

Zoals inmiddels bekend komt het nieuwe Bilzerse containerpark op bedrijventerrein Spelver III. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bepaalt immers dat een herlokalisatie noodzakelijk is. Met het oog op de realisatie van het recyclagepark wordt de gemeenteraad gevraagd de bouw, de automatisering en de uitbating van het park over te dragen aan Limburg.net.

Limburg.net heeft jarenlange ervaring en knowhow inzake de organisatie van recyclageparken en streeft naar een uniforme prijs voor gelijke dienstverlening in heel Limburg en Diest. Deze grootschaligheid heeft tot gevolg dat zij de efficiëntere afvoer en verwerking van de verschillende soorten afval kunnen garanderen en dit op een financieel voordeligere manier.

De stad geeft het terrein van circa 93 are groot, gelegen tussen Abbendaal, de Spelverstraat en de Kapittelstraat, in opstal aan Limburg.net voor een termijn van 30 jaar. Ook de visienota ‘Recyclageparken’ en het tarievenreglement van Limburg.net liggen vanavond voor aan de gemeenteraad.

Burgemeester Frieda Brepoels: “Die visienota heeft o.a. betrekking op de concrete uitbating van het containerpark, de openingsuren, hoe het afval dient te worden aangeboden enzovoort. Duidelijke afspraken hieromtrent maken goede vrienden. In de nabije toekomst zullen al onze inwoners, zelfstandigen en kmo’s terechtkunnen op een modern recyclagepark, waar kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en service centraal staan. De opening is voorzien begin september 2018.”

 

Stad organiseert marktraadpleging met oog op uitbating tenniscomplex

Begin juni keurde de gemeenteraad de aankoop goed van het tenniscomplex in de Zeepstraat. De stad deed hiervoor beroep op haar voorkooprecht. Bedoeling is het recreatieve tennis opnieuw te integreren in het plaatselijke sportaanbod. De volgende stap wordt een marktraadpleging met het oog op de aanstelling van een private partner voor de investering in en de exploitatie van de infrastructuur.  

Dankzij het akkoord van de gemeenteraad wordt overgegaan tot een marktraadpleging, waarbij geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen om de tennisclub uit te gaan baten. Aangezien de stad eigenaar is van het complex en de gronden zal zij de weerhouden private partner een recht van opstal toekennen. Bij de marktraadpleging hanteert de stad strenge selectie- en beoordelingscriteria opdat de tennisclub zeker is van een mooie toekomst. De ligging op een boogscheut van vrijetijdscampus De Kimpel is daarbij een extra troef.

Het recht van opstal heeft betrekking op een oppervlakte van 1ha 24a en 98 ca.

 

Stad biedt bouwgronden te koop aan in Beverst

Langs de Zonhoevestraat in Beverst liggen een aantal gronden die eigendom zijn van de stad. “Gezien de prima ligging in een hoofddorp en woongebied alsook de goede ontsluiting lijkt het ons opportuun enkele van deze percelen te koop aan te bieden als bouwgrond”, aldus schepen Walter Bollen.

In totaal gaat het om acht loten bestemd voor halfopen bebouwing. Net zoals dat het geval is bij andere stedelijke verkavelingen zullen de kandidaat-kopers moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en wordt er een puntensysteem toegepast om de rangschikking van de potentiële kopers te bepalen. De punten hebben o.m. betrekking op hoelang men al in Bilzen woont en/of werkt, het aantal inwonende kinderen en de grootte van het belastbaar inkomen.

Na akkoord van de gemeenteraad zullen geïnteresseerden zich vanaf begin november kunnen inschrijven als kandidaat-koper.   

 

Kleine ingrepen met grote impact op verkeersveiligheid

In Meershoven komt een zebrapad ter hoogte van het pas heringerichte knooppunt met de Spelverstraat. Hierdoor zal het oversteken er structureler en veiliger verlopen.
In de Sint-Martinusstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd over een strook van 18 meter. Omwille van geparkeerde voertuigen kunnen vrachtwagens die leveringen uitvoeren voor een lokaal bedrijf in kantoormeubilair onvoldoende uitwijken als ze het terrein op willen rijden. Het laden en lossen gebeurt dan op de straat met verkeersopstoppingen tot gevolg. Zeker bij het begin en einde van de lessen in de Martinusschool. Door een parkeerverbod aan beide zijden van de straat behoort dit probleem weldra tot het verleden. 
In de Groenkloosterstraat in Munsterbilzen en op het nieuwe parkeerterrein in de Eikenbeekstraat in Eigenbilzen wordt telkens één parkeerplaats voorzien voor mindervaliden.
Aan de spoorwegbrug in Heesveld dient het verkeer komende van Schoonbeek voortaan voorrang te geven aan dat uit de richting van Munsterbilzen komt. De aanpassing kadert in de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad tussen de Eikerveldweg en de Sint-Lodewijkstraat. Dat loopt door onder de brug waardoor het weggedeelte versmalt. De fietsverbinding is een ‘missing link’ op het Limburgse fietsroutenetwerk.

 

Zonhoevestraat wordt eerste Bilzerse fietsstraat

Kerkstraat in Rosmeer volgt voorjaar 2018

De herinrichting van de Zonhoevestraat in Beverst loopt stilaan ten einde. Centraal staat de verkeersveiligheid in de omgeving van kleuter- en lagere school Talentenhuis en  kinderopvang Domino. Als klap op de vuurpijl wordt de Zonhoevestraat voorzien van de eerste fietsstraat in Bilzen. “Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute. Het autogebruik is toegestaan maar wordt beperkt door de inrichting van de straat. We willen hiermee inzetten op de veiligheid van de zwakke weggebruiker”, aldus schepen van mobiliteit Walter Bollen. “Motorvoertuigen hebben namelijk wel toegang tot de fietsstraat, maar mogen fietsers niet inhalen en hun snelheid blijft beperkt tot 30 km/uur.”

De strook zal meteen in het oog springen van de weggebruikers en bestuurders worden er onmiddellijk attent op gemaakt dat de fietsers voorrang hebben. De strook is op het wegdek gemarkeerd met het symbool van een fietsstraat en speciale verkeersborden zullen het begin en het einde van de straat aanduiden.

De Zonhoevestraat is de eerste straat in Bilzen die voorzien wordt van een fietsstraat. De aanleg van deze straat kadert in de herinrichting van de schoolomgeving. Naast nieuwe voetpaden werd er onder andere geïnvesteerd in extra speelruimte, een wegversmalling die het oversteken veiliger laat verlopen en een rechtstreekse toegang tot de school vanuit kinderopvang Domino.

Over het gedeelte gaande van huisnummer 5b tot aan de aansluiting met het fietspad in de Raafstraat hebben fietsers voorrang. Ze mogen de volledige rijweg gebruiken voor zover deze enkel is opengesteld in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen.

“Fietsstraten raken meer en meer ingeburgerd”, vult burgemeester Frieda Brepoels aan. “Als stadsbestuur willen we mee de kar trekken van de zwakke weggebruikers en zo een steentje bijdragen aan een fietsvriendelijke stad. Naast de Zonhoevestraat zal volgend voorjaar ook een gedeelte van de Kerkstraat in Rosmeer uitgerust worden tot een fietsstraat.”

De aanleg van de fietsstraat zal ook hier deel uitmaken van de herinrichting van de schoolomgeving. De straat wordt van aan de school en de harmoniezaal tot aan de kerk ingericht als een overzichtelijke zone 30 inclusief een verhoogd plateau. De fietsstraat zal ingevoerd worden over de volledige lengte van dit plateau.

 

Spelverstraat krijgt eenrichtingsverkeer en dubbelrichtingsfietspad

Ruim een maand geleden werd Abbendaal officieel geopend. De nieuwe omleidingsweg rond bedrijventerrein De Spelver en het nieuwe kruispunt aan Meershoven zorgen voor een veiligere en meer logische ontsluiting van Bilzen. Ook de kruising van Meershoven met de Spelverstraat onderging een transformatie met het oog op een betere verkeersdoorstroming.

Twee jaar geleden keurde de gemeenteraad de overdracht van de weg van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de stad Bilzen goed.

Schepen van mobiliteit Walter Bollen: “Met de komst van Abbendaal heeft de Spelverstraat immers enkel nog een lokale functie. Dit najaar starten we met de herinrichting van het kruispunt met de Kapittelstraat. De Spelverstraat wordt er ondergeschikt aan. Daardoor zal het verkeer vanaf de nieuwe rotonde aan Abbendaal veel vlotter doorstromen. Het weggedeelte tussen de Maastrichterstraat en de Kapittelstraat krijgt dan eenrichtingsverkeer (richting Maastrichterstraat tot aan huisnummer 95), een breed dubbelrichtingsfietspad en een fietsoversteekplaats. De snelheidsbeperking wordt er teruggebracht van 70 naar 50 km/uur. In een latere fase zal een bijkomende fietsverbinding worden gecreëerd tussen Meershoven en de Kapittelstraat met fietspaden aan beide zijden van de weg.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is