Gemeenteraad 5/12/2017

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gemeenteraad 2017

Nieuw protocolakkoord voor realisatie verkaveling in Merem

 

In juni 2016 keurde de gemeenteraad het protocolakkoord goed m.b.t. de realisatie van verkaveling Bivelenhof in Merem. Omdat er in de eerste verkavelingsaanvraag nog enkele kleine wijzigingen plaatsvonden, werd een nieuw protocolakkoord opgemaakt tussen de stad en de nv Nieuw Bilzen.

Het akkoord heeft betrekking op een verkaveling van 152 loten en een nieuwe wegenis in het binnengebied tussen de Oude Tongersestraat, de Nieuwstraat, de Solveldstraat, Meremweg, de Pater Damiaanstraat en de Wagenstraat. De zone is erg geschikt voor kwalitatieve stedelijke uitbreiding en zal de band tussen het stadscentrum en Merem versterken.

Schepen van ruimtelijke ordening Walter Bollen: “Concreet betreft de eerste fase van Bivelenhof 169 à 172 woongelegenheden en de tweede fase 98 woongelegenheden. In totaal gaat het dus om 267 à 270 woonentiteiten in de vorm van 141 grondgebonden woningen en 126 à 129 woonentiteiten in de vorm van appartementen. Daarnaast komen er 42 à 45 sociale seniorenappartementen en 18 sociale huurappartementen. Verder wordt een bescheiden woonaanbod gerealiseerd in de vorm van 22 woningen in de eerste fase en 20 exemplaren in de tweede fase. Bivelenhof zal een totale oppervlakte hebben van 8 hectare en 80 are.”

De loten m.b.t. de wegenis worden overgedragen aan het openbaar domein en een ander lot aan de nutsmaatschappij om er een electriciteitscabine op te bouwen.

 

 

Stad voorziet subsidie voor renovatie dak KLJ Eigenbilzen

 

KLJ Eigenbilzen kan rekenen op een toelage van de stad van 35.000 euro voor de renovatie van het dak van hun jeugdlokaal in de Lochtstraat. Dat is geen overbodige luxe want het dak is compleet versleten en uit controle blijkt dat er asbesthoudende platen aanwezig zijn.

De herstellingswerken zullen daarom zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Het asbest zal correct worden verwijderd en komt er een nieuwe dakbedekking met geïsoleerde sandwichpanelen en een betere afwatering.

 

 

Bilzen engageert zich voor klimaat en energie

 

De provincie Limburg heeft al enkele jaren de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Ook het Bilzerse stadsbestuur laat zich niet onbetuigd op dat vlak. Zo werd in 2011 het Burgemeestersconvenant voor Energie ondertekend. Via dit engagement met Europa verbond Bilzen zich ertoe om de CO2-uitstoot binnen de gemeente met 20 procent te reduceren tegen 2020.

Inmiddels lanceerde Europa een opvolger van het convenant. In het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie worden de actuele Europese klimaatdoelstellingen opgenomen. Door ook dit convenant te ondertekenen, engageert Bilzen zich om tegen 2030 40 procent CO2 te besparen en te werken aan de beperking van en de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatwijziging.

“We willen de uitstoot van CO2 terugdringen door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen”, aldus burgemeester Frieda Brepoels, die bekendstaat als een fervent voorvechtster van duurzaamheid en het milieu. “Het is onze verantwoordelijkheid om concrete maatregelen te treffen voor de lange termijn in functie van de huidige én toekomstige generaties.”

In het kader van het Burgemeestersconvenant zal de stad binnen twee jaar na machtiging door de gemeenteraad een actieplan voor duurzame energie en klimaat indienen. Voorts zal men op regelmatige tijdstippen rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

De ceremoniële ondertekening van het convenant zal plaatsvinden op 13 maart 2018.

 

 

Stad en vzw Kind en Taal in de bres tegen kinderarmoede

 

Sinds 2015 werken de stad Bilzen en vzw Kind en Taal samen aan het verbeteren van onderwijskansen bij kinderen uit taalarme gezinnen om zo de kinderarmoede terug te dringen. In principe loopt de overeenkomst eind december af. Aangezien het project resultaat oplevert, zal de samenwerking vanaf 1 januari 2018 worden voortgezet.

OCMW-voorzitter Luc Hendrix: “Het aanbod van Kind en Taal sluit perfect aan bij de lokale doelstellingen van het kinderarmoedebeleidsplan en dus lijkt het ons evident om samen verder te gaan. Tot en met 2021 voorzien we jaarlijks een bedrag van 27.499,99 euro ter financiering van de personeelskosten van de vzw. Daarnaast kunnen de contactmedewerkers van Kind en Taal kosteloos een ruimte gebruiken in het Huis van het Kind in de Hospitaalstraat.”

De opdracht van Kind en Taal in Bilzen is tweeledig. Enerzijds is er het programma ‘Instapje’. Daarbij gaan medewerkers wekelijks op huisbezoek bij gezinnen met kinderen tussen 12 en 30 maanden om taalstimulerende ondersteuning aan te bieden. Voorts maakt men werk van groepsbijeenkomsten en ontmoetingsmomenten.

Anderzijds zijn er de pedagogische taaltrainers. Die bieden alle Bilzerse kleuterscholen de mogelijkheid om maandelijkse contactmomenten te organiseren in de school voor de ouders, het personeel en de vrijwilligers van de Kind en Taal. Dit leidt tot een betere afstemming van de thuis- en de schooltaal.

“Zulke initiatieven verhogen de onderwijskansen van jonge kinderen uit lagere sociale milieus zodat ze later hun leven net zoals iedereen kunnen op- en uitbouwen“, besluit Luc Hendrix.

 

 

Financiële steun aan vaderlandslievende verenigingen

 

Jaarlijks voorziet de stad een budget ter ondersteuning van ceremonies en activiteiten van vaderlandslievende verenigingen.

Dit jaar gaat het om een bedrag van 2.475 euro dat als volgt wordt verdeeld:

Fakkelestafette / Nationale Strijdersbond: 755 euro
Heiken Hoelbeek: 615 euro
Hees herdenking: 315 euro
Moorshulde Mopertingen: 240 euro
Oudstrijders Munsterbilzen: 75 euro
KNSB Eigenbilzen: 75 euro
Oudstrijders Kleine-Spouwen: 100 euro
NSB Bilzen: 75 euro
NSB Mopertingen: 75 euro
Vlaamse oudstrijders Eigenbilzen: 75 euro
Vriendenkring Korea vrijwilligers Bilzen: 75 euro

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is