Gemeenteraad 01 2017

1)   Bedrijventerreinen De Kieleberg en Spelver blijven groeien

De Bilzerse kmo-zones blijven nieuwe ondernemingen aantrekken. Dinsdagavond lagen er drie verkoopovereenkomsten voor aan de gemeenteraad. Twee ervan hebben betrekking op de Kieleberg in Munsterbilzen.  Spelver II mag binnenkort dan weer een nieuw electrobedrijf verwelkomen. Het bedrijf, dat verwarmings-, sanitaire, ventilatie- en koelingsinstallaties produceert, wil uitbreiden en dat is onmogelijk op de huidige locatie.

N-VA Bilzen is verheugd met de nieuwe verkoopovereenkomsten. Het doet deugd vast te stellen dat ondernemers vertrouwen stellen in het economische beleid van de stad Bilzen en dat ze de kansen grijpen die wij hen aanreiken. Inmiddels zijn op bedrijventerrein De Kieleberg 25 percelen ingenomen, goed voor 50 procent van de totale beschikbare oppervlakte. Op Spelver II zijn alle 28 percelen verkocht. Dat is voor ons het signaal om werk te maken van Spelver III.

De Bilzerse bedrijventerreinen vergroten niet alleen de uitstraling van onze stad als belangrijk economisch ankerpunt in de regio maar zorgen ook voor werkgelegenheid dichtbij huis.

2)   Stad realiseert parking aan school in Eigenbilzen

Aan basisschool De Breg in de Eikenbeekstraat in Eigenbilzen start de stad rond de paasvakantie met de aanleg van een publieke parkin, dit in samenwerking met de vzw Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen (KODB) die gratis een braakliggend perceel naast het schoolgebouw ter beschikking stelt.. De aanlegkosten zijn voor rekening van de stad. Er zal plaats zijn voor een twaalftal auto’s.

De parking komt er onder meer op vraag van de ouders wiens kinderen lessen volgen in De Breg. Met de parkeerplaatsen vangen we in de nabije toekomst de drukte in de Eikenbeekstraat bij de start en het einde van de schooldag beter op. Wij blijven ook elders in Bilzen werk maken van zo veilig mogelijke schoolomgevingen.

3)   Bouw nieuw Bilzers recyclagepark komt dichterbij

Zoals bekend gaat Limburg.net een nieuw recyclagepark bouwen op bedrijventerrein Spelver III. De gemeenteraad werd gevraagd zowel de vastlegging van het wegtracé en de inlijving bij het openbaar domein als het lastenboek en de gunningswijze m.b.t. de toegangsweg en het park goed te keuren.

Voor het nieuwe containerpark heeft de stad de nodige ruimte gereserveerd binnen het in opmaak zijnde RUP Spelver III. “Het plan voor het recyclagepark is klaar voor bouwaanvraag en wordt ingediend zodra de archeologienota in orde is” aldus onze schepen van ruimtelijke ordening Walter Bollen.

De realisatie van het nieuwe recyclagepark wordt geraamd op 1,3 miljoen euro. Daarvan is 282.531 euro voor rekening van de stad.

Wij zijn van mening dat het huidige containerpark zijn beste tijd gehad heeft. Op de vroegere plaats waar het oude containerpark nu gevestigd is, is de verderzetting van een nieuw containerpark echter niet mogelijk wegens het vervallen van de milieuvergunning. Eenmaal het nieuwe park in gebruik wordt genomen, beschikken de Bilzenaren over modernere en meer kwalitatieve methodes om hun afval te laten verwerken. Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor de portemonnee.